Regulamin serwisu

Preambuła

(1) BookScout.ai – część kliencka aplikacji jest własnością firmy Bookscout Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie (10-529) ul. Lanca 2/5, Polska, NIP 5213644563, oprogramowanie FIONA – Asystent Wydawniczy – jest własnością firmy Literacka Sp. z o.o. w Olsztynie (10-529) ul. Lanca 2, Polska, NIP 7393979615 (dalej: BookScout.ai).

(2) BookScout.ai jest oferowane jako usługa online do automatyzacji procesu wydawniczego, w szczególności w zakresie przyjmowania, administrowania i analizy manuskryptów. Oferta skierowana jest do klientów komercyjnych i osób indywidualnych.

(3) Niniejsze warunki mają zastosowanie wyłącznie w sytuacji, gdy nie została zawarta odrębna umowa regulująca korzystanie z usługi przez klienta.

1. Przedmiot umowy.

O ile w indywidualnych przypadkach nie uzgodniono inaczej, strony wstępnie zawierają umowę podstawową o świadczenie usług wspomagających cyfrowe, informatyczne przyjmowanie, zarządzanie i analizę manuskryptu.

2.

W aplikacji BookScout.ai zainstalowano oprogramowanie Fiona© (zwane dalej oprogramowaniem BookScout.ai)

(1) Usługi BookScout.ai są oparte na technologii informatycznej.

(2) Wydawca ma dostęp do systemu i oprogramowania tylko w okresie obowiązywania umowy i wyłącznie poprzez logowanie online. Wszelkie dalsze prawa użytkowania nie są udzielane.

(3) Hasła dostarczane przez BookScout.ai należy traktować jako poufne i zabezpieczone przed nieuprawnionym dostępem. Przekazywanie osobom trzecim jest zabronione. Jeśli hasło zostanie utracone lub jeśli okaże się, że jego dostęp był nadużywany, BookScout.ai musi zostać niezwłocznie poinformowany.

3. Subdomena

(1) Wydawca otrzymuje indywidualne konto w systemie. Informacje zamieszczone w systemie są aktualizowane przez wydawcę lub BookScout.ai zgodnie ze specyfikacją wydawcy.

(2) Subdomena służy do informowania autorów o możliwości przesyłania rękopisów do wydawcy za pośrednictwem BookScout.ai.

(3) Wydawca musi wyjaśnić, że oprogramowanie BookScout.ai nie jest ofertą wydawcy.

4. Analiza programu wydawcy

(1) BookScout.ai nie otrzymuje żadnych praw autorskich do korzystania z przedmiotowych utworów poza pozwoleniem na analizę. BookScout.ai może wykorzystywać metadane i fragmenty tekstów w celu optymalizacji oprogramowania.

5. Projekty książkowe

(1) Wydawca może wykorzystać oprogramowanie BookScout.ai do analizy wybranych dzieł. Wybór autora i utworu należy wyłącznie do decyzji i odpowiedzialności wydawcy.

(2) Jeżeli wydawca zleci analizę utworu, uzyska zgodę autora. W szczególności autor musi zezwolić BookScout.ai na wykorzystanie metadanych i fragmentów tekstu określonych w formie zanonimizowanej w celu optymalizacji oprogramowania i tworzenia modeli obliczeniowych.

(3) BookScout.ai nie jest zaangażowane w umowy zawierane między wydawcami a autorami. Nie gwarantuje ich spełnienia.

6. Warunki płatności 

(1) Za usługi objęte umową podstawową wydawca płaci BookScout.ai miesięczną kwotę podstawową zgodnie z cennikiem.

(2) Ceny nie zawierają podatku VAT.

(3) Fakturowanie i płatność z tytułu świadczenia usługi dokonywane jest z góry miesięcznie  lub za okres jednego roku. Opłata za indywidualne zamówienia i inne wydatki naliczana jest miesięcznie i płatna w ciągu dwóch tygodni od wystawienia faktury.

7. Czas trwania / rozwiązanie

(1) O ile nie uzgodniono inaczej, umowy są ważne przez jeden rok od podpisania. Obowiązuje czterotygodniowy okres wypowiedzenia.

(2) Jeżeli indywidualne zamówienie nie zostało jeszcze zrealizowane w momencie wygaśnięcia umowy, można je kontynuować poprzez dalsze opłacanie miesięcznych kwot.

(3) Wypowiedzenie wymaga formy pisemnej.

8. Wady techniczne

(1) BookScout.ai gwarantuje dostępność usługi na poziomie 97% średnio miesięcznie.

(2) BookScout.ai nie ponosi odpowiedzialności za celowe ataki osób trzecich (hakerzy, wirusy komputerowe, ataki DoS itp.) na swoje serwery lub w Internecie.

(3) BookScout.ai nie ponosi odpowiedzialności za awarie występujące po stronie zewnętrznych dostawców hostingu serwera i sieci internetowych.

9. Treść manuskryptu 

Oprogramowanie aplikacji Bookscout.ai analizuje przesłane manuskrypty bez sprawdzania konkretnej treści.

(2) BookScout.ai przekazuje rękopisy autora i nie ma wpływu na potencjalnie nielegalne treści. BookScout.ai nie może rozstrzygnąć kwestii niezgodności z prawem, naruszenia praw autorskich, znaków towarowych, naruszenia dóbr osobistych lub innych naruszeń.

(3) Wydawca musi wyjaśnić te kwestie z autorem przed przyjęciem rękopisu.

10. Wiadomości

O ile BookScout.ai daje wydawcy możliwość bezpośredniego kontaktu z autorem, wydawca jest zobowiązany do przestrzegania odpowiednich przepisów ustawowych. Wysyłanie niezamówionych reklam jest niedozwolone.

11. Ogólne ograniczenie odpowiedzialności

(1) Roszczenia odszkodowawcze stron są wykluczone, chyba że doszło do celowego lub rażącego niedbalstwa lub naruszenia istotnego zobowiązania umownego. To samo dotyczy sytuacji, gdy wymagane jest odszkodowanie za szkody pośrednie lub wtórne. Odpowiedzialność ograniczona jest do szkód przewidywalnych w momencie zawarcia umowy i typowych dla takich przypadków.

(2) Strony zobowiązane są do regularnego tworzenia kopii zapasowych danych i podejmowania środków bezpieczeństwa informatycznego zgodnie z aktualnym stanem techniki.

12. Poufność / ochrona danych 

(1) BookScout.ai będzie traktować tajemnice handlowe wydawców poufnie i nie ujawni ich osobom trzecim nawet po wygaśnięciu umowy. To samo dotyczy wydawców. Oprogramowanie firmy BookScout.ai również jest objęte tajemnicą handlową.

(2) Dane autora są przechowywane przez BookScout.ai w celu realizacji umowy i komunikacji. Zostaną one przekazane odpowiedniemu wydawcy tylko w ramach realizacji umowy, chyba że osoba zgłaszająca utwór wyrazi na to odrębną zgodę.

(3) W razie potrzeby między BookScout.ai a wydawcą zostanie podpisana umowa o realizację zamówienia.

13. 

Oświadczenia w formie tekstowej i zmiany umowy wymagają co najmniej formy tekstowej.

14. Miejsce wykonania umowy / właściwość sądowa

Umowa podlega prawu polskiemu. Miejscem wykonania i jurysdykcji dla wszelkich sporów wynikających z niniejszej umowy jest, jeśli partnerem umowy jest przedsiębiorca, Olsztyn.

15. Klauzula salwatoryjna

Jeżeli klauzula niniejszych warunków okaże się nieskuteczna, nie ma to wpływu na skuteczność pozostałych warunków.